CAREERHARMONYв„ў SYSTEM TERMS OF SERVICE FOR CANDIDATES


Juridisks paziņojums


CAREERHARMONY™ SISTĒMAS PAKALPOJUMU NOTEIKUMI
KANDIDĀTIEM 


ŠEIT UN SAISTĪTAJĀS SAITĒS IETVERTIE NOTEIKUMI UN PAZIŅOJUMI (KOPĀ — „NOTEIKUMI”) IR JURIDISKA VIENOŠANĀS STARP JUMS UN JEBKURU CITU PERSONU VAI ORGANIZĀCIJU, KAS RĪKOJAS JŪSU VĀRDĀ („DARBINIEKU MEKLĒTĀJS”, „JŪS”/„JŪSU” UTT.), UN CAREERHARMONY, INC. („CAREERHARMONY”/„MĒS”/„MŪSU” UTT.), UN TIE REGLAMENTĒ TO, KĀ JŪS LIETOJAT CAREERHARMONY SISTĒMU, TĪMEKĻA VIETNI, URL SAITI(-ES), RISINĀJUMU(-US) UN JEBKURAS DATUBĀZES, INFORMĀCIJU, TEKSTU, ATTĒLUS, PROGRAMMATŪRU UN TAJĀ IETVERTOS PRODUKTUS UN PAKALPOJUMUS („SISTĒMA”).
Visas tiesības, kas nav skaidri piešķirtas šajos Noteikumos, patur  CareerHarmony. CareerHarmony  patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā vai laiku pa laikam mainīt šos Noteikumus. LŪDZU, NELIETOJIET SISTĒMU, JA NEPIEKRĪTAT ŠIEM NOTEIKUMIEM VAI KĀDAI TO DAĻAI VAI TIE JŪS NEAPMIERINA. JA LIETOJAT SISTĒMU VAI KĀDU TĀS DAĻU, TAS NOZĪMĒ, KA PIEKRĪTAT TAM, KA JUMS IR SAISTOŠI ŠIE NOTEIKUMI VAI JEBKURA TO DAĻA

1.
Jūsu licence, kas atļauj lietot  CareerHarmony sistēmu
Ar šo atbilstoši CareerHarmony  intelektuālā īpašuma tiesībām mēs jums piešķiram neekskluzīvu un nenododamu personīgu pasaules mēroga licenci saskaņā ar Noteikumiem lietot sistēmu. Ar šo licenci jums tiek piešķirtas ierobežotas tiesības atbilstoši Noteikumiem lietot sistēmu, bet jūs neesat un nebūsiet sistēmas vai kādas tās daļas īpašnieks. Sistēmu drīkstat lietot vienīgi jūs, un jūs to nedrīkstat izīrēt, iznomāt, aizdot, piedāvāt tās apakšlicences vai nodot citiem sistēmu vai kādu tās daļu vai savas šajos Noteikumos paredzētās tiesības. Jūs nedrīkstat izstrādāt vai iegūt komerciālai lietošanai tādus datus mašīnlasāmā vai citā formātā, kas ietver vai izmanto kādu sistēmas daļu.

2. Sistēmas lietošana
Sistēmu atļauts izmantot vienīgi jūsu personīgajām nekomerciālām vajadzībām. Ja šeit vai
CareerHarmony tīmekļa vietnē www.CareerHarmony.com („tīmekļa vietne”) nav paredzēts citādi, jūs nedrīkstat sistēmu pārbūvēt, mainīt, kopēt, izplatīt, pārraidīt, demonstrēt, izpildīt, pavairot, publicēt, licencēt, radīt no tās atvasinātus darbus, izstādīt to publiski, nodot, pārdot vai citādi izmantot sistēmu, jebkuru tajā ietvertu informāciju vai saturu, vai informācijas vai satura daļu bez skaidri izteiktas iepriekšējas rakstveida atļaujas.

2.1 Lietotāja pienākumi
Jūs drīkstat lietot sistēmu vai kādu tās daļu vienīgi likumīgiem mērķiem. Viens no lietošanas nosacījumiem ir jūsu garantija un apliecinājums, ka esat faktisks un labticīgs darba pieteikuma iesniedzējs un neizmantojat sistēmu citiem mērķiem. JŪSU PIENĀKUMS ir nodrošināt sistēmas lietošanu atbilstoši šiem Noteikumiem. Jūs nedrīkstat izmantot sistēmu vai kādu tās daļu, lai i) veiktu darbības, kas tieši vai netieši ir vai varētu būt nelikumīgas, kaitīgas, bīstamas, ļaunprātīgas, aizskarošas, izvairīgas, apmelojošas, neslavu ceļošas, rupjas, neķītras, tādas, kas pārkāpj citu personu privātumu, naidīgas vai aizskarošas no rasu, dzimuma, etniskā vai cita viedokļa; ii) veiktu darbības, ar kurām pārkāpj vai varētu pārkāpt trešo personu tiesības, tostarp iesniedzot tādu saturu, uz kuru jums nav tiesību; un iii) reklamētu, piedāvātu, piesaistītu, licencētu vai piešķirtu publisku piekļuvi jebkuram saturam, kas tiek piedāvāts sistēmā. Turklāt, lai ļautu mums uzturēt sistēmas uzticamu un efektīvu darbību, jūs it īpaši piekrītat atturēties tīši sniegt nebūtisku, maldinošu vai nepatiesu informāciju vai atbildes uz sistēmā atrodamajiem jautājumiem. Jūs garantējat un apstiprināt, ka:

1. neuzdosieties par citu personu vai organizāciju vai citādi nesagrozīsiet ziņas par savu saistību ar kādu personu vai organizāciju;


2. nevienam neļausiet jums palīdzēt izpildīt kādu sistēmas komponenti;

3. nevienam nepalīdzēsiet izpildīt kādu sistēmas komponenti;

4.  nesniegsiet nepilnīgu, nepatiesu vai nepareizu informāciju ne par vienu darba pieteikumu, kas iesniegts, izmantojot sistēmu;


5. nepublicēsiet vai nepārsūtīsiet nekādu saturu vai informāciju, kas satur vīrusu, „tārpus”, „Trojas zirgus” vai bojātus datus;
zirgus” vai bojatus datus;

6.  neveiksiet pārtveršanu, nepārkāpsiet elektroniskās robežas, neizdarīsiet krāpšanu vai viltojumus, neizošņāsiet, nesūtīsiet surogātpastu, neizdarīsiet pakalpojumu atteikšanas uzbrukumus, uzlaušanas, neizliksieties par kādu citu, neuzlauzīsiet paroles, nepiesārņosiet sistēmu, neizraisīsiet nesankcionētu, zaudējumus radošu un/vai kaitīgu piekļuvi un/vai informācijas un datu izgūšanu;


7.  ne no vienas citas lapas neveidosiet dziļās saites uz kādu sistēmas daļu;

8. nedzēsīsiet autoru ieguldījumu, juridiskus paziņojumus vai īpašumtiesību apzīmējumus vai marķējumus, ko jūs augšupielādējat komunikācijas līdzekļos;


9. neveiksiet tāda satura vai informācijas augšupielādi vai pārsūtīšanu, ar ko pārkāpj kādas personas patentus, preču zīmes, tirdzniecības noslēpumus, autortiesības vai citas īpašumtiesības; u


10.  nedzēsīsiet un nerediģēsiet materiālus, ko publicējušas citas personas vai organizācijas.

2.2  Pakalpojuma izmaiņas
Mēs paturam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un neatkarīgi no iemesla jebkurā laikā ierobežot, liegt, pilnībā vai daļēji mainīt vai atcelt sistēmas vai kādas tās daļas funkcionalitāti vai radīt atšķirīgas prioritātes dažādiem lietotājiem. Mēs varam bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā laikā apturēt vai atcelt sistēmas vai kādas tās daļas darbību. Šī sistēmas versija jums tiek nodrošināta bez maksas. Mēs tomēr nepārprotami paturam tiesības iekasēt maksu par sistēmas vai kādas tās daļas lietošanu un mainīt Noteikumus tā, lai atspoguļotu šīs izmaiņas. Mēs tomēr neiekasēsim maksu par sistēmas vai konkrētu tās daļu lietošanu, pirms nebūsim saņēmuši jūsu piekrišanu, bet paturam tiesības izbeigt jūsu dalību un pilnībā vai daļēji atcelt jūsu reģistrāciju sistēmā, ja jūs nesniegsiet minēto piekrišanu un vajadzības gadījumā neveiksiet maksājumu.

2.3 Atteikšanās no tiesībām skatīt testus un rezultātus
Sistēmā tiks vērtēta jūsu sniegtā informācija un pārējais saturs, lai to varētu izmantot kandidātu meklētāji, kas sistēmā publicē darba sludinājumus. Veicamie testi un to rezultāti jums nebūs pieejami, un ar šo jūs atsakāties no tiesībām skatīt minētos testus un/vai rezultātus vai kādu to daļu

2.4 Atteikšanās no tiesībām uz ieņēmumiem
AR ŠO JŪS ATSAKĀTIES NO TIESĪBĀM VAI PRASĪBĀM ATTIECĪBĀ UZ IEŅĒMUMIEM VAI PRIEKŠROCĪBĀM, KO MĒS GŪSTAM NO TĀ, KA JŪS LIETOJAT SISTĒMU VAI MĒS IZPLATĀM SATURU, KO JŪS MUMS PĀRSŪTĀT VAI KĀ CITĀDI PIEGĀDĀJAT.

3.  Privātuma politika
Lietojot sistēmu, jūs varat publicēt un/vai kā citādi darīt pieejamu CareerHarmony informāciju par sevi, tostarp, bet ne tikai CV, statistikas datus, testu atbildes utt., ko ir iespējams pārsūtīt CareerHarmony serveriem. Jūs darāt šo informāciju pieejamu, un to izmanto CareerHarmony saskaņā ar Noteikumiem un ievērojot privātuma politiku, kuras nosacījumi ar šo atsauci ir iekļauti šajos Noteikumos. Plašāku informāciju par privātuma politiku skatīt mūsu tīmekļa vietnē.

4.  Sistēmas drošība
Mēs uzturam drošus datu tīklus, kas ir aizsargāti, izmantojot nozares standartam atbilstošas aizsardzības sistēmas. Mūsu drošības un privātuma politika tiek regulāri pārskatīta un pilnveidota tā, kā mēs to laiku pa laikam uzskatām par vajadzīgu. Tomēr, tāpat kā vairums interneta lietojumprogrammu, sistēmas pakalpojumi un mūsu serveri nav aizsargāti pret dažādām drošības problēmām, un līdz ar to tie būtu jāuzskata par nenodrošinātiem. Pret datiem un informāciju, ko sūta, izmantojot sistēmu, var veikt darbības, ar kurām pārkāpj privātumu un drošību, tostarp, bet ne tikai pārtveršanu, elektronisko robežu pārkāpšanu, izošņāšanu, surogātpasta sūtīšanu, pakalpojumu atteikšanas uzbrukumus, uzlaušanu, uzdošanos par kādu citu, krāpniecību, paroļu uzlaušanu, aizskarošas darbības, krāpšanu, viltošanu un sistēmas piesārņošanu, nesankcionētu, kaitējošu piekļuvi un/vai jūsu datora informācijas un datu izgūšanu, kā arī citus darbību veidus, kurus pat varētu uzskatīt par pretlikumīgiem. Mēs darām visu iespējamo, lai šādus uzbrukumus novērstu, bet neuzņemamies atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radīts minēto darbību dēļ.

ĪPAŠI IESAKĀM NEIZMANTOT SISTĒMU VAI KĀDU TĀS DAĻU, JA RĪKOJATIES AR LIETOJUMPROGRAMMĀM UN INFORMĀCIJU, KAS IETVER SENSITĪVU SATURU VAI UZDEVUMA VEIKŠANAI BŪTISKUS DATUS. SENSITĪVS SATURS IR JEBKURA INFORMĀCIJA VAI DATI, ATTIECĪBĀ UZ KURIEM JŪS NEVĒLATIES, LAI TIEM BRĪVI UN PLAŠI VARĒTU PIEKĻŪT INTERNETA LIETOTĀJI. UZDEVUMA VEIKŠANAI BŪTISKAS LIETOJUMPROGRAMMAS UN TO LIETOŠANA IR TĀDAS LIETOJUMPROGRAMMAS UN TO LIETOŠANA, KAS VAR RADĪT KAITĒJUMU.

4.1 Turpmāk minētie noteikumi ir saistoši visiem sistēmas lietotājiem, un jebkura šāda aizsardzības pasākuma neievērošana ir pamats tam, lai CareerHarmony izbeigtu vienošanos par datu pārsūtīšanu starp CareerHarmony un attiecīgo personu(-ām) vai organizāciju(-ām).

Aizliegts pārkāpt vai mēģināt pārkāpt sistēmas drošību, tostarp, bet ne tikai i) piekļūt datiem, kas minētajam lietotājam nav paredzēti, vai pieteikties serverī vai kontā, kuram lietotājs nav pilnvarots piekļūt; ii) bez pienācīgām pilnvarām mēģināt zondēt, skenēt vai pārbaudīt sistēmas vai mūsu tīkla ievainojamību vai pārkāpt drošības vai autentifikācijas pasākumus; iii) mēģināt traucēt pakalpojumus jebkuram lietotājam, resursu nodrošinātājam vai tīklam, tostarp, bet ne tikai, radot pārslodzes, „pārpludināšanu”, veicot lielapjoma pasta sūtījumus vai izraisot „avārijas”; vai iv) viltot TCP/IP pakešu galvenes vai jebkuras ievietotās datnes galvenes informācijas daļu. Jūs piekrītat neizmantot nekādas ierīces, programmatūru vai rutīnprogrammu, lai traucētu vai mēģinātu traucēt sistēmas vai kādas tās daļas pienācīgu darbību. Jūs piekrītat neveikt nekādas darbības, kas rada nepamatotu vai nesamērīgi lielu slodzi mūsu infrastruktūrai.

4.2 Sistēmas vai tīkla drošības pārkāpumu gadījumā var iestāties civiltiesiskā un/vai kriminālatbildība. CareerHarmony izmeklēs gadījumus, kas saistīti ar šādiem pārkāpumiem, un tas var iesaistīt tiesībaizsardzības iestādes un sadarboties ar tām tādu lietotāju kriminālvajāšanā, kas ir iesaistīti šādos pārkāpumos. Neskarot citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, uz kuriem CareerHarmony varētu būt tiesības saskaņā ar šiem Noteikumiem, un/vai piemērojamiems tiesību aktiem, CareerHarmony turklāt var bez brīdinājuma nekavējoties pārtraukt sistēmas vai kādas tās daļas lietošanu un liegt jums tai piekļuvi, un, ja jūs esat samaksājuši par tiesībām lietot sistēmu, neatkāpjoties no jebkurām citām tiesībām uz atlīdzību un/vai kompensāciju, kuras varētu būt CareerHarmony, tas var ieskaitīt šo summu, un tādējādi jūs zaudējat iespējamās tiesības saņemt minēto summu no CareerHarmony.

5. Īpašumtiesības
CareerHarmony, Inc. pieder visas intelektuālā īpašuma tiesības (tostarp autortiesības) uz CareerHarmony sistēmu un visām tās daļām. Materiāli, ko CareerHarmony publicē šajā sistēmā, var ietvert citus paziņojumus par īpašumtiesībām vai tādu produktu, pakalpojumu vai tehnoloģiju aprakstus, kas pieder CareerHarmony vai trešām personām. Neko no šajos Noteikumos vai sistēmā minētā nedrīkst interpretēt tā, ka jums tiek piešķirta licence saskaņā ar CareerHarmony vai kādas trešās personas autortiesībām, preču zīmi, patentu vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām, ja vien tas nav skaidri paredzēts Noteikumos.

5.1  „CareerHarmony preču zīmes” ir „CareerHarmony™” un visi pārējie nosaukumi, zīmes, logotipi, dizainparaugi, produktu un iepakojuma ārējais izskats un zīmolu apzīmējumi, ko mēs izmantojam saistībā ar sistēmu un jebkuru tās daļu. Jums netiek piešķirtas tiesības vai īpašumtiesības uz kādu no CareerHarmony preču zīmēm. Jūs atzīstat mūsu tiesības uz CareerHarmony preču zīmēm un piekrītat, ka mēs izmantojam CareerHarmony preču zīmes vienīgi savā labā. Jūs piekrītat a) neapstrīdēt CareerHarmony īpašumtiesības uz tā preču zīmēm un to izmantošanu, b) nereģistrēt tās un c) nepārkāpt CareerHarmony preču zīmju izmantošanas noteikumus, kā arī neiekļaut CareerHarmony preču zīmes savās preču zīmēs, pakalpojumu zīmēs, uzņēmumu nosaukumos, interneta adresēs, domēnu vārdos vai jebkuros citos tamlīdzīgos apzīmējumos. Ja jūs likumiskā kārtā vai kā citādi iegūstat tiesības uz kādu CareerHarmony preču zīmi, jūs minētās tiesības kopā ar saistītajām nemateriālajām vērtībām, lietojumprogrammām un/vai reģistrācijas zīmēm nekavējoties bez maksas nododat CareerHarmony. Jūs varat izdarīt atsauces uz CareerHarmony produktiem (tostarp bez ierobežojumiem uz sistēmu un jebkuru tās daļu), izmantojot to saistītās preču zīmes, ja jūs attiecināt šīs preču zīmes uz CareerHarmony, lietojot aiz tām attiecīgus „TM” simbolus. Turklāt visām šīm atsaucēm uz mūsu produktiem jābūt patiesām, un tās nedrīkst būt maldinošas.

5.2 Visas pārējās šeit ietvertās produktu un pakalpojumu zīmes pieder attiecīgo produktu vai pakalpojumu zīmju īpašniekiem. CareerHarmony ir īpašumtiesības arī uz sistēmas un jebkuras tās daļas formu un saturu (tostarp krāsu kombinācijām, pogu formu, izkārtojumu, dizainu un visiem pārējiem grafiskajiem elementiem). Stingri aizliegts dzēst vai pārveidot sistēmā vai kādā tās daļā paziņojumus par autortiesībām vai citām īpašumtiesībām.

5.3 Visu tīmekļa vietnes redakcionālo saturu un grafiskos attēlus, kā arī uz HTML balstītas datorprogrammas, ko izmanto lapu radīšanai, un tīmekļa vietni aizsargā ASV autortiesību likumi un starptautiskie līgumi, un neko no minētā nedrīkst kopēt bez CareerHarmony skaidri izteiktas atļaujas; visas tiesības patur CareerHarmony. Stingri aizliegts jebkādiem mērķiem izmantot un atkalizmantot CareerHarmony redakcionālo saturu un grafiskos attēlus bez CareerHarmony iepriekšējas rakstveida atļaujas.

6.  Atrunas un ierobežojumi

6.1 Sistēma tiek nodrošināta pašreizējā stāvoklī
JŪS UZŅEMATIES VISU ATBILDĪBU UN RISKU PAR ŠĪS SISTĒMAS UN INTERNETA LIETOŠANU KOPUMĀ. LAIKU PA LAIKAM INFORMĀCIJA SISTĒMĀ TIEK ATJAUNINĀTA. TOMĒR SISTĒMA UN JEBKURA TĀS DAĻA JUMS TIEK NODROŠINĀTA TĀDA, KĀDA TĀ IR PIEEJAMA PAŠREIZĒJĀ STĀVOKLĪ, NESNIEDZOT NEKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, TOSTARP, BET NE TIKAI KVALITĀTES, PRECIZITĀTES, EFEKTIVITĀTES, PABEIGTĪBAS, DARBSPĒJAS, ĪPAŠUMTIESĪBU, NEPĀRKĀPŠANAS GARANTIJAS, NETIEŠAS GARANTIJAS PAR ATBILSTĪBU TIRGUS PRASĪBĀM, VAI ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM ATTIECĪBĀ UZ SISTĒMU VAI KĀDU TĀS DAĻU, TOSTARP, BET NE TIKAI JEBKURU TAJĀ PUBLICĒTO PIETEIKUMA VEIDLAPU / CV VAI JEBKURU CITU SATURU, KO PUBLICĒJUŠI UN/VAI RADĪJUŠI CITI.

6.2  Saišu veidošanas politika
SISTĒMĀ VAI TĀS DAĻĀS VAR BŪT SAITES UZ CITĀM TĪMEKĻA LAPĀM UN VIETNĒM, UN TĀS IR IEKĻAUTAS VIENĪGI JŪSU ĒRTĪBAI. JA VIEN ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ NAV ĪPAŠI NORĀDĪTS CITĀDI, CAREERHARMONY NAV NE JURIDISKU, NE KOMERCIĀLU, NE CITA VEIDA ATTIECĪBU AR TREŠO PERSONU SAITĒM, KAS NOVIRZA UZ TĪMEKĻA LAPĀM, KURAS NEPIEDER CAREERHARMONY (TREŠO PERSONU LAPAS), NEDZ AR TO ĪPAŠNIEKIEM; CAREERHARMONY NEKONTROLĒ SATURU, KAS ATRODAS ŠĀDU TREŠO PERSONU LAPĀS, UN TAM UZ TO NAV NEKĀDU TIESĪBU. CAREERHARMONY NEATBILD PAR SATURU, KAS ATRODAS TREŠO PERSONU LAPĀS, NEDZ ARĪ PAR REZULTĀTIEM, KO JŪS IEGŪSTAT, SEKOJOT ŠĀDAI SAITEI UN/VAI APSKATOT UN/VAI AIZPILDOT TAJĀ IEKĻAUTU JEBKĀDA VEIDA DATNI. ŠĀDAS SAITES JŪS LIETOJAT UZ SAVU RISKU.

Turklāt saišu veidošanu ar trešo personu lapām nevar interpretēt kā atļauju, apstiprinājumu, ieteikumu vai izvēli, ko attiecībā uz minētajām trešo personu lapām un/vai tajās iekļauto saturu, to uzturētājiem, īpašniekiem vai produktiem, kas varētu atrasties vai ar kuriem varētu iepazīstināt šādās trešo personu lapās, sniedz CareerHarmony, tā amatpersonas, direktori, darbinieki vai jebkura persona tā vārdā. Tad, kad saite tika iekļauta šajā tīmekļa vietnē un/vai pievienota pakalpojumam, CareerHarmony secināja, ka informācija, kas ietverta tīmekļa vietnē vai lapā, uz kuru izveidota saite, atbilst šīs tīmekļa vietnes un/vai pakalpojuma mērķim, un ka saite darbojas. Tomēr, ņemot vērā interneta dinamismu, ļoti iespējams, ka tīmekļa vietne un/vai lapa, uz kuru saite izveidota, kopš tā laika ir mainījusies. Ja uzskatāt, ka tīmekļa vietne un/vai lapa, uz kuru saite izveidota, ir aizskaroša pēc būtības, nav piemērota nevienam mērķim un/vai nedarbojas, lūdzu, informējiet šā tīmekļa un pakalpojuma pārzini, rakstot uz adresi [email protected]. Tāpat arī, ja uzskatāt, ka ir kāda papildu tīmekļa vietne vai lapa, kas attiecas uz šīs tīmekļa vietnes un/vai pakalpojuma priekšmetu, lūdzu, sazinieties ar šīs tīmekļa vietnes un pakalpojuma administratoru, rakstot uz adresi [email protected].

6.4 Ne padomi, ne informācija, ko sniedz CareerHarmony, tā meitasuzņēmumi vai to attiecīgie darbinieki, negroza iepriekšminēto un nerada nekādas garantijas.

6.5 CareerHarmony skaidri atsakās no jebkādām garantijām, ka šajā sistēmā vai kādā tās daļā, vai internetā kopumā publicētā informācija tiks nodrošināta bez pārtraukumiem vai kļūdām, vai ka jebkura informācija, programmatūra vai citi materiāli, kas ir pieejami no sistēmas, būs bez vīrusiem vai citām kaitīgām komponentēm.

6.6 Jums nav nekādu tiesību iesniegt prasību pret CareerHarmony par iespējamu vai faktisku to īpašumtiesību pārkāpumu, kas jums varētu būt attiecībā uz jebko, ko jūs publicējat sistēmā. CareerHarmony nesniedz nekādas garantijas par to, ka, izmantojot sistēmu, jūs iegūsiet darbu, kā arī nesniedz garantijas (un neuzņemas atbildību) attiecībā uz jebkuru darbu, ko jūs varētu saņemt.

6.7 CAREERHARMONY NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGS PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, SODOŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS IZCEĻAS NO SISTĒMAS LIETOŠANAS VAI JEBKĀDĀ VEIDĀ IR SAISTĪTI AR TĀS LIETOŠANU VAI KAVĒŠANOS, VAI NESPĒJU LIETOT SISTĒMU (VAI SAISTĪTĀS VIETNES), NEDZ ARĪ PAR JEBKURU INFORMĀCIJU, PROGRAMMATŪRU, PRODUKTIEM UN PAKALPOJUMIEM, KAS SAŅEMTI, IZMANTOJOT SISTĒMU, VAI KAS CITĀDI IZRIET NO SISTĒMAS UN INTERNETA LIETOŠANAS KOPUMĀ, VAI KAM IR KĀDS CITS PAMATS (KAS IZRIET NO LĪGUMA, TIESĪBPĀRKĀPUMA, STINGRAS ATBILDĪBAS VAI CITIEM APSTĀKĻIEM), PAT JA CAREERHARMONY BIJA INFORMĒTS PAR IESPĒJAMIEM ZAUDĒJUMIEM. Tā kā dažas valstis vai jurisdikcijas nepieļauj atbildības izslēgšanu vai ierobežošanu par izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem, iepriekšminētais ierobežojums var uz jums neattiekties. Ja kāda iemesla dēļ iepriekšminētā atbildības ierobežošana vai garantijas izslēgšana nav piemērojama, CareerHarmony maksimālā atbildība par jebkāda veida zaudējumiem aprobežojas ar kopējo summu, ko jūs samaksājāt par tiesībām lietot sistēmu.

7.  Vienošanās izbeigšana

7.1 Gan jums, gan mums (katram) ir tiesības jebkāda iemesla dēļ bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā laikā izbeigt pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar šiem Noteikumiem, nenorādot iemeslus. Tādā gadījumā tiks nekavējoties automātiski izbeigta šīs vienošanās darbība, tostarp visas jūsu tiesības lietot sistēmu un jebkuru tās daļu. Turklāt, ja jūs neievērojat šos Noteikumus vai tādu tiesību aktu noteikumus, kuri attiecas uz sistēmas vai kādas tās daļas lietošanu, tiks nekavējoties automātiski izbeigta šo Noteikumu darbība, tostarp visas jūsu tiesības lietot sistēmu vai jebkuru tās daļu. Vienošanās vai Noteikumu izbeigšanas gadījumā jums ir nekavējoties jābeidz lietot sistēmu un jebkuru tās daļu.

7.2  Ar šo jūs atzīstat, ka jebkurš jūsu saistību pārkāpums attiecībā uz šiem Noteikumiem ir būtisks šo Noteikumu pārkāpums, kas var radīt neatgriezenisku kaitējumu CareerHarmony. Tādējādi jūs piekrītat, ka papildus jebkurām tiesībām, kas var būt CareerHarmony saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un šiem Noteikumiem, šāda pārkāpuma gadījumā CareerHarmony ir tiesības pieprasīt taisnīgu atlīdzinājumu tā interešu aizsardzībai, tostarp, bet ne tikai pagaidu vai pastāvīgus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kā arī zaudējumu atlīdzību.

8. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija
Šos Noteikumus jebkurā nolūkā reglamentē un interpretē atbilstoši Ņujorkas štata iekšējām materiālajām tiesībām, vai federālajām tiesām, kas atrodas Ņujorkā, neņemot vērā kolīziju normas. Attiecībā uz šo vienošanos nepiemēro Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma–pārdevuma līgumiem. Attiecībā uz visiem strīdiem un tiesvedību, kas izriet no šīs vienošanās vai ir ar to saistīti, ar šo Puses neatsaucami piekrīt jurisdikcijai un norises vietai tiesās, kas ir Ņujorkā, Ņujorkas apgabalā, un Ņujorkas štata Dienvidu apgabalā.

9.  Noteikumu izmaiņas
Mēs varam laiku pa laikam mainīt šos Noteikumus un jebkuru to daļu, un minētās izmaiņas būs spēkā no brīža, kad mūsu tīmekļa vietnē publicēta Noteikumu jaunā redakcija. Būtiskas izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad mainītie Noteikumu publicēti mūsu tīmekļa vietnē vai jums ir nosūtīts e-pasts, atkarībā no tā, kura diena ir agrāk. Lai saņemtu informāciju par iespējamām izmaiņām, jūs piekrītat periodiski skatīt Noteikumus mūsu tīmekļa vietnē. Jūs piekrītat, ka tas, ka turpināt lietot sistēmu, nozīmē piekrišanu jaunajiem vai pārstrādātajiem Noteikumiem.

10.  Atlīdzība
Jūs atlīdzināt mums (atbilstoši šim nosacījumam arī mūsu meitasuzņēmumiem, amatpersonām, direktoriem, darbiniekiem, konsultantiem, aģentiem un licences devējiem) un aizsargājat mūs pret jebkuru prasību, kaitējumu, zaudējumiem, atbildību vai izdevumiem, tostarp saprātīgu maksu par advokātu pakalpojumiem, kas rodas tāpēc, ka jūs nepildāt šos Noteikumus vai savas rīcības vai bezdarbības dēļ pārkāpjat trešo personu tiesības.

11.  Dažādi jautājumi
Šie Noteikumi ir pilnīga vienošanās mūsu starpā attiecībā uz tās priekšmetu, un tie aizstāj visas iepriekšējās vienošanās un apliecinājumus, ja tādi būtu. Ja kāda iemesla dēļ kāds no šo Noteikumu nosacījumiem nebūtu izpildāms, to vajadzīgajā apjomā pārveido tā, lai tas būtu pilnībā izpildāms. Mēs varam savas tiesības un pienākumus, kas paredzēti šajos Noteikumos, jebkādā veidā nodot vai ieķīlāt trešām personām un izsniegt apakšlicences, jūs par to nebrīdinot un nesaņemot jūsu piekrišanu. Jūs nedrīkstat savas tiesības un pienākumus, kas paredzēti šajos Noteikumos, jebkādā veidā nodot, cedēt vai ieķīlāt trešām personām vai izsniegt apakšlicences, un šāda nodošana, ja to veiktu, būs spēkā neesoša.

Ja jums ir jautājumi par šiem Noteikumiem vai kaut kāda iemesla dēļ vēlaties ar mums sazināties, lūdzu, sūtiet e-pastu uz adresi:[email protected].