Privacy Policy | manpower.co.uk

Duomenų apsaugos tvarka

Kaip to reikalauja teisės aktų, įskaitant Europos Sąjungos bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatos, šioje duomenų apsaugos tvarkoje paaiškinama, kokius asmens duomenis renka UAB „Manpower Lit“ (toliau – Duomenų valdytojas).

 

Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas yra UAB „Manpower Lit“, registruotos buveinės adresas: Šeimyniškių g. 3, Vilnius, Lietuva.

Duomenų valdytojas valdo ir tvarko surinktus asmens duomenis. Papildomai asmens duomenis gali tvarkyti ir bendrai valdyti Duomenų valdytojo filialai.

 

Ši tvarka apie privatumą taikoma (1) mūsų kandidatams į darbo vietas ir mūsų paslaugų, susijusių su karjera, gavėjams, (2) mūsų laikiniems darbuotojams – asmenims, kuriems pavedame ar priskiriame užduotį, susijusią su vienu iš mūsų klientų, arba asmenims, kuriems teikiame įdarbinimo ar karjeros keitimo paslaugas, (3) interneto svetainių ir programėlių (toliau – Svetainės) naudotojams, ir (4) mūsų verslo partnerių, klientų ir tiekėjų atstovams. Ši tvarka apie privatumą netaikoma mūsų būstinės ir šalies, kurioje ji registruota, darbuotojams – „ManpowerGroup“ samdomiems individams, kurie dirba tiesiogiai su „ManpowerGroup“, o ne su „ManpowerGroup“ klientu.

 

Tvarkoje apie privatumą aprašoma, kokių tipų asmens duomenis ar asmeninę informaciją renkame, kaip naudojame šią informaciją, kaip tvarkome ir saugome surinktą informaciją, kiek laiko ją saugome, su kuo ja dalijamės, kam ją perduodame, aprašomos duomenų subjektų teisės. Taip pat nurodome, kaip galite su mumis susisiekti dėl mūsų privatumo praktikų ir savo teisių įgyvendinimo. Mūsų privatumo praktikos gali būti nevienodos skirtingose šalyse, kuriose vykdome veiklą, nes atitinka konkrečias vietos praktikas ir teisinius reikalavimus; konkrečias vietos nuostatas galite peržiūrėti apsilankę vietinėse interneto svetainėse.

 

Spustelėkite vieną iš toliau pateiktų nuorodų, kad pereitumėte prie nurodyto skyriaus:

Duomenų apsaugos tvarka

 

·         Kokią informaciją renkame

·         Kaip naudojame surinktą informaciją

·         Kaip tvarkome ir saugome asmeninę informaciją

·         Kaip ilgai saugome surinktą informaciją

·         Informacija, kuria dalijamės

·         Duomenų perdavimas

·         Jūsų teisės ir pasirinkimas

·         Mūsų pranešimo apie privatumą atnaujinimai

·         Kaip su mumis susisiekti

 

Kokią informaciją renkame

Jūsų asmens duomenis galime rinkti įvairiais būdais, pvz., mūsų internetinėse svetainėse ir socialinės žiniasklaidos kanaluose; mūsų renginiuose; telefonu; tvarkydami CV, motyvacinius laiškus ir kitas paraiškas dėl darbo; atlikdami asmenų įdarbinimą; arba būdais, susijusiais su mūsų bendravimu su klientais ir tiekėjais. Priklausomai nuo santykio pobūdžio, galime rinkti (įskaitant, bet neapsiribojant) šiuos asmens duomenis (kaip leidžiama pagal vietos įstatymus):

·         Kontaktinę informaciją (pvz., vardas, pavardė, pašto adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris);

·         naudotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojate registruodamiesi mūsų Svetainėse;

·         informaciją, kurią pateikiate apie draugus ir kitus žmonės, su kuriais norėtumėte, kad susisiektume (Valdytojas daro prielaidą, kad kitas asmuo anksčiau suteikė leidimą tokiai komunikacijai); ir

·         kitą informaciją, kurią galite mums pateikti, pvz., dalyvaudami apklausose arba

·         pildydami užklausos formą mūsų Svetainėse.

 

Jei esate mūsų laikinasis darbuotojas arba kandidatas į darbo vietą, kreipiatės dėl darbo vietos arba susikūrėte paskyrą, kad galėtumėte kreiptis dėl darbo vietos, papildomai galime rinkti šiuos jūsų asmens duomenis (kaip leidžiama pagal vietos įstatymus):

·         išsilavinimas ir darbo patirtis;

·         kalbos ir kiti su darbu susiję gebėjimai;

·         socialinio draudimo numeris, nacionalinis tapatybės nustatymo numeris ar kitas vyriausybės suteiktas numeris, pagal kurį galima nustatyti jūsų tapatybę;

·         gimimo data;

·         lytis;

·         banko sąskaitos informacija;

·         pilietybės ir darbo leidimo statusas;

·         informacija apie išmokas;

·         su mokesčiais susijusi informacija;

·         infromacija pateikta rekomenduojamų asmenų; ir

·         informacija, pateikta jūsų gyvenimo aprašyme, informacija, kuria pateikiate apie savo darbinius interesus, ir kita informacija apie jūsų įdarbinimui reikalingą kvalifikaciją.

ir

 jeigu reikalaujama pagal įstatymą, pateikus aiškų jūsų sutikimą:

·         informacija apie nedarbingumą ir sveikatą;

·         narkotikų ir/ar alkoholio testų, kriminalinių ir kitų biografijos faktų tyrimų rezultatai.

 

Be to, galime rinkti informaciją, kurią mums pateikiate apie kitus asmenis, pvz., informaciją asmenų, su kuriais turėtume susisiekti kritinėje situacijoje.

Kaip naudojame surinktą informaciją

Duomenų valdytojas renka ir naudoja surinktus duomenis šiais tikslais (kaip leidžiama pagal vietos įstatymus):

a)    padėti žmonėms susirasti darbą ir pasiūlyti karjeros galimybes;

b)    kurti ir valdyti internetines paskyras;

c)     tvarkyti mokėjimus;

d)    valdyti mūsų klientų ir tiekėjų ryšius;

e)    kai leidžiama pagal įstatymus ir atitinka Duomenų valdytojo tvarką apie slapukus ir reklaminius pranešimus (kurio nuoroda įtraukta ir į šį dokumentą) nuostatas, siųsti reklaminę medžiagą, galimų darbo vietų pasiūlymus ir kitus pranešimus;

f)      kai leidžiama pagal įstatymus, pranešti apie specialius renginius, akcijas, programas, pasiūlymus, apklausas, konkursus ir rinkos tyrimus bei administruoti dalyvavimą juose;

g)    atsakyti į duomenų subjektų paklausimus ir prašymus;

h)    valdyti, vertinti ir tobulinti mūsų verslą (įskaitant mūsų paslaugų plėtrą, stiprinimą, analizę ir tobulinimą; komunikacijų valdymą; duomenų analizę; ir apskaitos, audito bei kitų vidinių funkcijų vykdymą);

i)      apsisaugoti nuo sukčiavimo, kitos neteisėtos veiklos, pretenzijų ir kitų įsipareigojimų, taip pat nustatyti šias veiklas ir siekti užkirsti joms kelią; ir

j)      laikytis galiojančių teisinių reikalavimų, atitinkamų rinkos standartų, sutartinių įsipareigojimų ir mūsų politikos reikalavimų.

 

Visų duomenų tvarkymas atliekamas remiantis tinkamais teisiniais pagrindais, kurie gali būti priskiriami kelioms kategorijoms, įskaitant šias:

a)    duomenų subjekto sutikimas ar aiškus sutikimas, kai to reikalaujama pagal galiojančius įstatymus;

b)    užtikrinti, kad laikomės įstatymuose nustatytų ar sutartinių reikalavimų arba reikalavimo sudaryti sutartį [pvz. tvarkyti jūsų asmens duomenis, kad įsitikintumėte, jog mokamas jūsų atlyginimas ir mokesčiai].

c)    tai svarbu ir būtina teisėtam Duomenų valdytojo interesui [pvz., suteikiant naudotojui prieigą prie interneto svetainės, kad būtų galima suteikti siūlomas paslaugas].

Jei esate mūsų laikinasis darbuotojas arba kandidatas į darbo vietą ir kreipėtės dėl darbo vietos arba susikūrėte paskyrą, kad galėtumėte kreiptis dėl darbo vietos, kaip tai leidžiama pagal vietos įstatymus, be pirmiau išvardytų veiksmų, naudojame šioje duomenų apsaugos tvarkoje aprašytą informaciją toliau nurodytais tikslais:

a)    pranešti jums apie darbo galimybes ir padėti rasti darbo vietą;

b)    teikti jums žmogiškųjų išteklių paslaugas, įskaitant išmokų programų, darbo užmokesčio, veiklos valdymo ir drausminių priemonių administravimą;

c)     teikti jums papildomas paslaugas, pvz., mokymus, karjeros konsultacijas ir karjeros keitimo paslaugas;

d)    vertinti jūsų, kaip kandidato į darbo vietą, tinkamumą ir kvalifikaciją; ir

e)    atlikti duomenų analizę, pvz., (i) analizuoti mūsų kandidatų į darbo vietą ir laikinų darbuotojų bazę; (ii) vertinti individualius veiklos rezultatus ir pajėgumą, įskaitant su darbu susijusius įgūdžius; iii) nustatyti įgūdžių trūkumą; (iv) naudoti informaciją siekiant susieti asmenis su potencialiomis galimybėmis, ir (v) analizuoti įdarbinimo praktikos tendencijas.

Taip pat galime naudoti informaciją kitais būdais, apie kuriuos konkrečiai įspėjame duomenų rinkimo metu arba prieš renkant duomenis.

Teisėtas interesas

Duomenų valdytojas gali tvarkyti asmens duomenis siekdamas konkrečių teisėtų verslo tikslų, įskaitant kai kuriuos išvardytus toliau:

·         kai šis procesas padeda sustiprinti, keisti, individualizuoti ar kitaip pagerinti mūsų paslaugas arba ryšius mūsų klientų, kandidatų ir partnerių naudai;

·         nustatyti ir užkirsti kelią sukčiavimo atvejams;

·         sustiprinti mūsų tinklo ir informacinių sistemų saugumą;

·         geriau suprasti, kaip žmonės naudojasi mūsų interneto svetainėmis;

·         tiesioginės rinkodaros tikslais;

·         paštu siųsti pranešimus, kurie, mūsų manymu, jums būtų įdomūs;

·         nustatyti reklaminių kampanijų ir reklamos efektyvumą.

Tvarkydami duomenis šiems tikslams visuomet griežtai užtikrinsime ir atsižvelgsime į jūsų teises. Turite teisę prieštarauti tokiam tvarkymui, jeigu norite tai padaryti, spustelėkite čia. Prašome atkreipti dėmesį, jei pasinaudosite savo teise prieštarauti, tai gali turėti įtakos mūsų gebėjimui atlikti ir teikti jums naudingas paslaugas.

Kaip tvarkome ir saugome asmeninę informaciją

Siekdami užtikrinti, kad mūsų surinkti asmens duomenys nebūtų laikomi ilgiau nei reikalinga, juos tvarkome taip pat ir automatinėmis priemonėmis, pirmiau nurodytais tikslais ir tam tikrą laikotarpį, kuris atitinka mūsų vidaus duomenų saugojimo politiką.

Naudojame administracines, technines ir fizines apsaugos priemones, skirtas apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo netyčinio, neteisėto ar neleidžiamo sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, prieigos, atskleidimo ar naudojimo. Siekdami užtikrinti tinkamą asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą, taikome šias saugumo priemones:

      perduodamų duomenų šifravimas;

      griežta naudotojo tapatybės patvirtinimo kontrolė;

      sustiprinta tinklo infrastruktūra;

      tinklo stebėsenos sprendimai.

Kaip ilgai saugome surinktą informaciją

Surinktus asmens duomenis savo sistemose saugome tokiu būdu, kad duomenų subjektai galėtų būti identifikuojami ne ilgiau nei būtina, atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo renkami, arba dėl kurių šie duomenys yra toliau tvarkomi.

Konkretų saugojimo laikotarpį nustatome, atsižvelgdami į šiuos veiksnius:

·         būtinybė saugoti surinktus asmens duomenis, kad būtų galima teikti paslaugas, dėl kurių susitarta su naudotoju;

 

·         siekiant apsaugoti teisėtus Duomenų valdytojo interesus, kaip nurodyta tiksluose;

 

·         konkretūs teisiniai įsipareigojimai, dėl kurių būtina duomenis tvarkyti ir saugoti konkretų laikotarpį;

 

Kandidatų į darbo vietas duomenis ir CV ir tų kandidatų, kurie patys savanoriškai pateikia savo CV, kad būtų įtraukti į duomenų bazę, duomenis saugosime 10 metų, nuo duomenų gavimo datos.

Informacija, kuria dalijamės

Apie jus surinktų asmens duomenų neatskleidžiame, išskyrus atvejus, kurie aprašyti šioje duomenų apsaugos tvarkoje arba atskirose tvarkose, susijusiuose su konkrečia veikla. Galime dalytis asmens duomenimis su tiekėjais, kurie teikia paslaugas mūsų vardu, vadovaudamiesi mūsų nurodymais. Nesuteikiame įgaliojimo šiems tiekėjams naudoti ar atskleisti informacijos, išskyrus atvejus, kai tai reikalinga teikti paslaugas mūsų vardu ar laikytis teisinių reikalavimų. Mes taip pat galime dalytis jūsų asmens duomenimis (i) su mūsų motinine įmone ir filialais; (ii) jei esate kandidatas į darbo vietą, su klientais, kurie gali pateikti darbo pasiūlymų arba domisi mūsų kandidatų įdarbinimu; ir (iii) su kitais asmenimis, su kuriais bendradarbiaujame, pvz., įdarbinimo konsultantais ir subrangovais, galinčiais padėti rasti jums darbą.

Be to, galime atskleisti jūsų asmens duomenis (i) jeigu privalome tai padaryti pagal įstatymą arba teisinį procesą; ii) teisėsaugos institucijoms ar kitiems vyriausybės pareigūnams, pateikusiems pagrįstą ir teisėtą duomenų atskleidimo prašymą; ir (iii) kai manome, kad informacijos atskleidimas yra būtinas ar tinkamas siekiant užkirsti kelią fizinei žalai ar finansiniams nuostoliams, arba tiriant įtariamą ar faktinį sukčiavimą ar neteisėtą veiklą. Taip pat pasiliekame teisę perduoti turimus jūsų asmens duomenis tuo atveju, jeigu parduodame ar perleidžiame visą arba dalį savo verslo ar turto (įskaitant reorganizavimo, išformavimo ar likvidavimo atvejus).

Duomenų perdavimas

Galime perduoti surinktus asmens duomenis į kitas šalis nei ta, kurioje informacija buvo surinkta. Šiose šalyse gali galioti kitokie duomenų apsaugos įstatymai nei šalyje, kurioje pateikėte savo asmens duomenis. Perduodami jūsų informaciją kitoms šalims, apsaugome šiuos duomenis, kaip aprašyta šioje duomenų apsaugos tvarkoje ir tokiam perdavimui taikomuose teisės aktuose.

Šalys, į kurias galime perduoti surinktus jūsų asmens duomenis, gali būti:

      Europos Sąjungoje

      Už Europos Sąjungos ribų

Kai perduodame asmens duomenis iš Europos Sąjungos narių į šalis ar tarptautines organizacijas, kurios yra įsikūrusios už Europos Sąjungos ribų, perkėlimas vykdomas remiantis:–

a)     Europos Komisijos sprendimu dėl adekvatumo;

b)     Nesant sprendimo dėl adekvatumo, remiamasi kitais teisiniais pagrindais: a) teisiškai privalomais ir vykdytinais instrumentais, veikiančiais tarp valdžios institucijų ar įstaigų; b) privalomomis įmonių taisyklėmis; c) standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis (anksčiau vadintomis "Pavyzdinėmis sąlygomis"), kurias priėmė Europos Komisija, ir t. t.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Kai reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, duomenų subjektas gali naudotis BDAR 15–22 straipsniuose nurodytomis teisėmis:

a)    Teisė gauti informaciją: duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie, remiantis įstatymais, yra tvarkomi.

b)    Teisė į duomenų ištaisymą: duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištaisyti bet kokius netikslius ar neišsamius duomenis apie jį, siekiant apsaugoti tokios informacijos tikslumą ir pritaikyti ją duomenų tvarkymui.

c)    Teisė į duomenų ištrynimą: duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas ištrintų informaciją apie jį ir daugiau nebetvarkytų šių duomenų.

d)    Teisė apriboti tvarkymą: duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų jo duomenų tvarkymą.

e)    Teisė į duomenų perkėlimą: duomenų subjektas turi teisę reikalauti duomenų perkėlimo, tai reiškia, kad duomenų subjektas turi teisę gauti jo pateiktus asmens duomenis struktūrizuotu ir dažnai naudojamu formatu, arba kad duomenų subjektas gali prašyti perduoti duomenis kitam Duomenų valdytojui.

f)     Teisė nesutikti: duomenų subjektas, kuris pateikia Duomenų valdytojui asmens duomenis, bet kuriuo metu gali prieštarauti duomenų tvarkymui dėl įvairių priežasčių, kaip nurodyta BDAR, nepateikdamas tokio sprendimo pagrindimo.

g)    Teisė į tai, kad duomenų subjektui nebūtų taikomas automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas: duomenų subjektas turi teisę, kad jam nebūtų taikomi sprendimai, grindžiami tik automatizuotu tvarkymu, įskaitant profiliavimą, jei toks profiliavimas sukuria teisinį poveikį duomenų subjektui arba jam daromas žymus poveikis.

h)    Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai: kiekvienas duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, ypač ES valstybėje narėje, kurioje yra jo gyvenamoji vieta, darbo vieta ar tariamo pažeidimo vieta, jei duomenų subjektas mano, kad asmens duomenų tvarkymas, susijęs su juo arba pažeidžia BDAR.

Kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, kaip nurodyta BDAR 7 straipsnyje, duomenų subjektas bet kuriuo metu gali atšaukti savo sutikimą.

Jei jums reikia daugiau informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą, žr. toliau esančią skiltį „Kaip su mumis susisiekti“.

Mūsų pranešimo apie privatumą atnaujinimai

Ši duomenų apsaugos tvarka (įskaitant visus jos priedus) gali būti reguliariai atnaujinama, kad atspindėtų mūsų privatumo praktikas ir teisės sistemos pokyčius. Apie reikšmingus pakeitimus pranešime paskelbdami svarbų pranešimą savo svetainėse, kiekvieno pranešimo viršuje nurodydami, kada jis buvo atnaujintas.

Kaip su mumis susisiekti

Jei turite klausimų ar pastabų dėl šios duomenų apsaugos tvarkos arba norėtumėte pasinaudoti savo teisėmis, rašykite adresu:

Eglė Talačkienė, personalo vadybininkė, duomenų apsaugos specialistė

UAB „Manpower Lit“

Šeimyniškių g. 3, Vilnius

El. paštas: [email protected]