Privaatsuspoliitika

 

Kehtiv alates: 25. mai 2018

Teade isikuandmete kaitse kohta

Lähtuvalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetest antakse käesolevas teates ülevaade Manpower OÜ (edaspidi: vastutav töötleja) isikuandmete töötlemise raamistikust.

Vastutav Töötleja

Vastutav Töötleja on Manpower OÜ, kelle registrijärgne asukoht on Eesti.

Kogutud isikuandmeid töötleb Vastutav Töötleja. Lisaks võivad isikuandmeid töödelda või Vastutava Töötlejaga ühiselt töödelda Vastutava Töötleja sidusettevõtjad.

See teade käib (1) töökohale kandideerijate ja meie karjääriteenuste kasutajate kohta, (2) meie töövõtjate kohta, kelle palkame või suuname kliendi juurde ülesannet täitma, samuti üksikisikute kohta, kellele osutame töösuhte lõpetamise järgseid uue töökoha leidmise või töökoha vahetuse teenused, (3) siin loetletud veebisaitide ja rakenduste (edaspidi: sait) kasutajate kohta ja (4) meie äripartnerite, klientide ja tarnijate esindajate kohta. Teade ei käi meie peakontori ja kohalike koosseisuliste töötajate kohta, kes on ManpowerGroup’i töötajad ja kes töötavad otse ManpowerGroup’i heaks, mitte vahetult ManpowerGroup’i kliendi heaks.

Teates kirjeldatakse kogutavate isikuandmete või isikliku teabe liike, teabe kasutamise viise, kogutud teabe töötlemise ja kaitsmise viise, teabe säilitamise aega, teabe vastuvõtjaid ja õigusi, mida füüsilised isikud saavad kasutada oma isikuandmete kasutamise suhtes. Samuti kirjeldame, kuidas saate meie poole pöörduda seoses isikuandmete kaitsega ja oma õigusi kasutada. Meie isikuandmete kaitse alane tegevus võib olla tegutsemisriigiti erinev, kajastades kohalikke tavasid ja juriidilisi nõudeid – kohalike tingimustega saate tutvuda kohalikel veebisaitidel.

Teave, mida kogume

Võime koguda teie isikuandmeid erinevatel viisidel, näiteks oma saitide ja sotsiaalmeediakanalite kaudu, oma üritustel, telefoni ja faksi teel, töökohale kandideerimise avalduste kaudu, seoses isikliku värbamisega või klientide ja tarnijatega suhtlemise käigus. Võime koguda erinevaid isikuandmeid, sõltuvalt suhte laadist, muu hulgas (kui kohalik õigus seda lubab) alltoodud andmeid:

·         kontaktandmed (nimi, postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumber);

·         kasutajatunnus ja salasõna meie saidil registreerimisel;

·         teave, mille esitate oma sõprade või muude inimeste kohta, kellega me peaksime ühendust võtma (Vastutav Töötleja eeldab, et see isik andis selleks eelneva loa);

·         muu teave, mille võite meile esitada, nt uuringutes või

·         „Võtke meiega ühendust” funktsiooni kaudu meie saidil.

Kui olete töövõtja või töökoha kandidaat, taotlete töökohta või loote konto töökohale kandideerimiseks, võime koguda alltoodud liiki isikuandmeid (kui kohalik õigus seda lubab):

·         varasem töökogemus ja haridus;

·         keeleoskus ja muud tööga seotud oskused;

·         isikukood või muu riiklikult väljastatud identifitseerimisnumber;

·         sünnikuupäev;

·         sugu;

·         pangakonto andmed;

·         kodakondsus ja tööloa kehtivus;

·         teave soodustuste kohta;

·         maksualane teave;

·         soovitajate esitatud teave; ja

·         teave, mis sisaldub teie elulookirjelduses, tööalaste huvide kohta esitatud teave ja muu teave teie tööalase kvalifikatsiooni kohta.
Kui seadus seda nõuab, peate esitama sõnaselge nõusoleku:

·         puuete ja tervisega seotud teabe töötlemiseks;

·         narkotesti, karistusregistri päringu ja muu taustakontrolli tulemuste kasutamiseks.Lisaks võime koguda teavet, mille esitate meile teiste füüsiliste isikute kohta, nt teave isiku kohta, kellega õnnetuse korral ühendust võtta.

 

Kogutud teabe kasutamisviisid

Vastutav Töötleja koondab ja kasutab andmeid, mis on kogutud alltoodud eesmärkidel:

a) tööjõu lahenduste pakkumine ning inimeste ja töö kokku viimine;
b) veebikontode loomine ja haldamine;
c) maksete töötlemine;
d) kliendi- ja tarnijasuhete haldamine;
e) vastavalt Vastutava Töötleja teatele küpsiste ja reklaami kohta (viite kaudu on see käesoleva teate osa), reklaammaterjalide saatmine, vabade töökohtade kohta teadete saatmine ja muud teated;
f) kui kehtiv õigus seda lubab, siis eriürituste, müügiedenduste, programmide, pakkumuste, uuringute, konkursside ja turu-uuringute kohta teadete saatmine ja neis osalemise haldamine;
g) üksikisikute päringutele ja nõuetele vastamine;
h) meie ettevõtte juhtimine, hindamine ja parendamine (sh meie teenuste arendamine, tugevdamine, analüüsimine ja parendamine; meie suhtluse juhtimine; ning raamatupidamis-, auditeerimis- ja muude sisefunktsioonide täitmine);
i) pettuse ja muu ebaseadusliku tegevuse, hagide ja muude kohustuste tuvastamine, ennetamine ja selle eest kaitsmine;
j) kehtivate juriidiliste nõuete, valdkonna standardite, lepinguliste kohustuste ja meie eeskirjade järgimine ja kohaldamine.

Isikuandmeid töödeldakse alati asjakohasel õiguslikul alusel, mis võib olla muu hulgas üks alltooduist:

a) andmesubjekti nõusolek või selgesõnaline nõusolek, kui kohaldatav õigus seda nõuab;
b) tagamaks, et me järgime seadusest või lepingust tulenevat nõuet või nõuet, mis on vajalik lepingu sõlmimiseks [nt teie isikuandmete töötlemine selleks, et teie palk ja maksud oleksid tasutud];
c) see on Vastutava Töötleja õigustatud huvi silmas pidades oluline ja vajalik [nt haldamaks kasutajate juurdepääsuõigusi veebisaidile, mida pakutakse osutatavate teenustega seoses].

Lisaks ülaltoodud tegevustele, kui olete töövõtja või töökoha kandidaat ja taotlete töökohta või loote konto töökoha taotlemiseks, siis kasutame käesolevas teates kirjeldatud teavet alltoodud eesmärkidel:

a) teile töövõimaluste ja töö pakkumine;
b) teile personaliteenuste osutamine, sh tööandja soodustusprogrammide, töötasuarvestuse, tulemuste juhtimise ja distsiplinaarmenetluste haldamine;
c) teile lisateenuste osutamine nagu koolitus, karjäärinõustamine ja töökoha vahetuse teenused;
d) teie kui kandidaadi sobivuse ja töövõtja kvalifikatsiooni hindamine; ja
e) andmete analüüsimine, nt (i) kandidaatide ja töövõtjate baasi analüüsimine; (ii) üksikisiku tulemuste ja võimekuse hindamine, sh tööga seotud oskuste hindamine; (iii) puuduvate oskuste tuvastamine; (iv) teabe kasutamine selleks, et seostada üksikisikud ja töövõimalused; ja (v) üldandmete analüüsimine (värbamise alased suundumused).
Võime kasutada teavet ka muul viisil – sel juhul teatame sellest eraldi enne teabe kogumist või teabe kogumise ajal.

Õigustatud huvi

Vastutav Töötleja võib töödelda isikuandmeid teatud õigustatud ärilisel eesmärgil, mis hõlmab osaliselt või täielikult alltoodut:

·         kui protsess võimaldab meil tugevdada, muuta, isikustada või muul viisil parendada oma teenuseid/suhtlust klientide, kandidaatide ja töövõtjate hüvanguks;

·         pettuste tuvastamiseks ja ennetamiseks;

·         meie arvutivõrgu, võrguühenduste ja infosüsteemide turvalisuse suurendamiseks;

·         et mõista paremini, kuidas inimesed meie veebisaitidega suhtlevad;

·         vastavalt Vastutava Töötleja teatele küpsiste ja reklaami kohta, kasutajate huvidele vastava sisu ning huvipõhiste reklaamide kuvamiseks veebisaitidel;

·         teile meie arvates huvipakkuva posti saatmiseks;

·         müügiedenduskampaaniate ja reklaami tulemuslikkuse kindlaksmääramiseks;

Neil eesmärkidel andmeid töödeldes austame ja võtame arvesse teie õigusi. Teil on õigus esitada vastuväiteid sellisele töötlemisele ja kui soovite seda teha, siis võtke meiega palun ühendust (vaata Kuidas meiega ühendust võtta). Juhime teie tähelepanu sellele, et kui kasutate õigust esitada vastuväiteid, siis võib see mõjutada meie võimet osutada teile teenuseid teie hüvanguks.

Isikuandmete töötlemise ja kaitsmise viisid

Töötleme kogutud isikuandmeid muu hulgas ka automatiseeritult ülaltoodud eesmärkidel ja aja jooksul, mis on kooskõlas meie andmete säilitamise siseeeskirjadega, et tagada isikuandmete säilitamine mitte kauem kui vajalik.

Rakendame korralduslikke, tehnilisi ja füüsilisi turvameetmeid, et kaitsta teie esitatud isikuandmeid juhusliku, õigusvastase või loata hävitamise, kaotuse, muutmise, juurdepääsu, avaldamise või kasutamise eest. Selleks, et tagada isikuandmete piisav turvalisus ja konfidentsiaalsus, rakendame alltoodud turvameetmeid:

·         edastatavate andmete krüpteerimine;

·         kasutaja tugev autentimine;

·         tugevdatud võrgutaristu;

·         võrguseire lahendused;

·         vastutava töötleja ruumidele füüsilise ligipääsu piiramine vaid selleks õigustatud isikutele.

 

Kogutud andmete säilitamise aeg

Me säilitame oma süsteemides kogutud isikuandmeid viisil, mis võimaldab tuvastada andmesubjekte, mitte kauem kui vajalik selleks eesmärgiks, milleks andmeid koguti või milleks andmeid täiendavalt töödeldakse.

Me määrame selle konkreetse perioodi, võttes arvesse alltoodut:

·         vajadus säilitada kogutud isikuandmeid, et osutada kasutaja tellitud teenuseid;

·         vajadus kaitsta Vastutava Töötleja eesmärkides kirjeldatud õigustatud huvi;

·         konkreetsete juriidiliste kohustuste olemasolu, mis muudavad isikuandmete töötlemise ja säilitamise konkreetsetel perioodidel vajalikuks;

 

Teave, mida jagame

Me ei avalda teie kohta kogutud isikuandmeid, v.a käesolevas teates sätestatud juhtudel või kui oleme selleks konkreetse tegevusega seoses saanud teie nõusoleku või tuleneb avaldamise kohustus õigusaktist. Me võime jagada isikuandmeid tarnijatega, kes osutavad teenuseid meie nimel ja meie antud juhtnööride alusel. Me ei anna neile tarnijatele luba kasutada või avaldada seda teavet, v.a juhul kui see on vajalik meie nimel teenuste osutamiseks või juriidiliste nõuete täitmiseks. Me võime jagada teie isikuandmeid ka (i) oma tütarettevõtete ja sidusettevõtetega, (ii) kui olete kandidaat, siis klientidega, kellel võib olla pakkuda töövõimalusi või huvi meie kandidaatide palkamise vastu ja (iii) teistega, kellega koostööd teeme, nagu näiteks töökonsultandid ja alltöövõtjad, et leida teile töökoht.

Lisaks võime edastada teie isikuandmeid (i) kui seda nõuab õigusakt, (ii) õiguskaitseorganite või muude valitsusametnike seaduslikul taotlusel ja (iii) kui leiame, et edastamine on vajalik või sobiv selleks, et ära hoida füüsilist või rahalist kahju, või seoses pettuse või ebaseadusliku tegevuse või selle kahtluse uurimisega. Lisaks on meil õigus edastada teie isikuandmeid, kui müüme või võõrandame kogu oma ettevõtte või vara või osa sellest (sh ümberkorraldamise, lõpetamise või likvideerimise korral).

Andmete edastamine

Me võime edastada teie isikuandmeid riikidesse, kus andmeid algselt ei kogutud. Neis riikides ei pruugi kehtida samaväärset kaitset pakkuvaid andmekaitseseadusi, kui riigis, milles algselt isikuandmed esitasite. Kui edastame teie teavet teistesse riikidesse, siis kaitseme neid andmeid vastavalt käesolevas teates kirjeldatule ja järgime kohaldatavat õigust.

Riigid, kuhu võime edastada teie kohta kogutud isikuandmeid:

·         Euroopa Liit;

·         kolmandad riigid.

Kui edastame teie isikuandmeid Euroopa Liidust väljaspool asuvatesse riikidesse või rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, siis on edastamise aluseks:

a)         Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsus;
b)         selle puudumisel muud õiguslikult lubatud alused: a) õiguslikult siduv ja täitmisele pööratav dokument avaliku sektori asutuste või organite vahel; b) siduvad kontsernisisesed eeskirjad; c) komisjoni poolt vastu võetud standardsed andmekaitseklauslid (varasema nimega „lepingu tüüptingimused”) jms.

Teie kui andmesubjekti õigused

Andmesubjekt saab kasutada isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitest 15-22 tulenevaid eriõigusi:

a) Õigus tutvuda andmetega. Andmesubjektil on õigus tutvuda oma isikuandmetega ja kontrollida, kas neid töödeldakse kooskõlas seadusega.

b) Õigus andmete parandamisele. Andmesubjektil on õigus nõuda, et parandataks teda puudutavad ebaõiged või mittetäielikud isikuandmed, et tagada selle teabe täpsus ja kohandada seda isikuandmete töötlemisele.

c) Õigus andmete kustutamisele. Andmesubjektil on teatud juhtudel õigus nõuda, et Vastutav Töötleja kustutaks teda puudutava teabe ja enam neid andmeid ei töötleks.

d) Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele. Andmesubjektil on teatud juhtudel õigus nõuda, et vastutav töötleja piiraks tema andmete töötlemist.

e) Andmete ülekandmise õigus. Andmesubjektil on õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul, samuti on andmesubjektil õigus nõuda, et Vastutav Töötleja edastaks tema isikuandmed teisele vastutavale töötlejale.

f) Õigus esitada vastuväiteid. Andmesubjektil, kes esitab vastutavale töötlejale oma isikuandmed, on erinevatel alustel, mis on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruses, õigus igal ajal esitada vastuväide andmete töötlemisele ilma, et ta peaks oma otsust põhjendama.

g) Õigus keelata automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil põhinevate üksikotsuste tegemine,. Andmesubjektil on õigus, et tema kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, mis toob kaasa teda puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju.

h) Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Igal andmesubjektil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus on tema alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui andmesubjekt on seisukohal, et teda puudutavate isikuandmete töötlemine rikub isikuandmete kaitse üldmäärust.

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on nõusolek vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 7, siis võib andmesubjekt selle igal ajal tagasi võtta.

Kui vajate oma isikuandmete töötlemise kohta rohkem teavet, siis liikuge „Kuidas meiega ühendust võtta” ossa allpool.

Teate ajakohastamine

Teadet (sh selle lisasid) võidakse ajakohastada, et kajastada muudatusi meie isikuandmete kaitse praktikas ja kehtivas õiguses. Oluliste muudatuste korral teavitame teid saidil avaldatava märgatava teate kaudu ning näitame iga isikuandmete kaitse teate päises ära, millal seda viimati muudeti.

Kuidas meiega ühendust võtta

Kui teil on küsimusi või tähelepanekuid selle isikuandmete kaitse teate kohta või kui soovite kasutada oma õigusi, siis kasutage selleks meie taotlusvormi või kirjutage alltoodud kontaktandmetel:

[email protected]
Manpower OÜ
Estonia pst 1/3
10143 Tallinn
Eesti